Rawang - English


n


nyaqvnyaq1v.i:inferior; poor; not up to standard. <Bur.2v.t:swallow.=naq
nyaràn:cat.=mí1.6.1.1.2Carnivore
nyén:worm that eat taro.1.6.1.7Insect
Nyíkungpn:Nyikhung; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Nyímápn:Nyima; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Nyindaypn:Nyindai; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Nyinpønpn:Nyinpheun; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Nyinwangpn:Nyinwang; Rawang surname.1.8.1.2Family names
nyìrèn:kind of bird.1.6.1.2Bird
Nyùnmyánpn:Nyummyan; a mountain name1.8.2.4Names of mountains