Rawang - English


p


Pongzuqpn:Phaungzu; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Powangpn:Powang; place name.1.8.2.1Names of villages
Poyepn:Phauye; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pǿngdùngpn:Peungdung; place name.1.8.2.1Names of villages
Pøydvmpn:Pheuidam; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pulaqpn:Phula; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pùngbørpn:Phungbeur; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungdidungpn:Phungdidung; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungdvngpn:Phungdang; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungdvrvtpn:Phungdarat; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Punggapn:Phungga; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Punggingnvmpn:Phunggingnam; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Punggupn:Phunggu; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pùngjv́ngpn:Pungkyang; place name.1.8.2.1Names of villages
Pùngmòngpn:Phungmaung; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungmoqpn:Phungmau; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungmvdanpn:Phungmadan; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungmvdupn:Phungmadu; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungmvshépn:Phungmashe; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungmvshǿngpn:Phungmasheung; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungnoqpn:Phungnau; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pùngroqpn:Phungrau; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungrvmpn:Phungram; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Pungsánpn:Phungsan; Rawang surname.1.8.1.2Family names