Rawang - English


t


Tinnapn:Thinna; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinnashipn:Thinnashi; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinnvmzangpn:Thinnamzang; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinrvmpn:Thinram; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tìnsépn:Thinse; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinsópn:Thinsau; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinshinpn:Thinshin; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tintarnvmpn:Thintharnam; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tintøngmvdòpn:Thintheungmadau; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tintvlipn:Thinthali; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinvgwìpn:Thinagwi; Rawang surname.1.8.1.2Family names
TinzaqÚmpn:Thinzaqum; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinzipn:Thinzi; Rawang surname.1.8.1.2Family names
tìngv.t:measure in cups or baskets.
Tinggvbapn:Thinggaba; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tingkángpn:Tingkhang; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinglvtpn:Thinglat; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tingmvnpn:Thingman; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tingnuqpn:Thingnu; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tingsingpn:Thingsing; Rawang surname.1.8.1.2Family names
tìngtìng vdv́mn:luxuriant.Nvmbvn wvt tìngtìng vdv́m wvtne.'Flowers bloom so brightly.'9.2.12Expression.
tingting waadv:extreme heat.Nv̀m tingting wa gánge.'The sun is extremely hot.'
Tingvbàpn:Thingaba; Rawang surname.1.8.1.2Family names
Tinyanpn:Thinyan; Rawang surname.1.8.1.2Family names
tip1v.t:speak to someone, ask someone something.see vtoq vtip.5.5.1Say