pàmvràn:1common greeting expression.Shvngbe sv̀ng pàmvrà.'I greet you all.'Svra gvbàpè sv̀ng pàmvrà vlv́mò nøng.'Let me go and say Hi to the great teacher.'5.5.1.4.3Greet2be well or healthy.Vkàng za we pàmvrà íapmì.'My grandfather was sicked, but now (he) recovered.'Dènila nø nøngmaq rvp shvngbe pàmvrà íshàe.'These days, we, all the family members, are keeping well.'