sángn:spirit.Sv̀mrérì taqmaq sáng sv̀ng svree.'Some children are afraid of spirit.'sáng jv̀mnan:magnifying glass, lens.'spirit' + 'glass'sángkǿv.t:worship spirits, make sacrifices to Nats.Darì Rvwàngrì nø sángkǿ yv̀ngshà.'Long time ago Rawang practiced spirits' worship.''spirit' + 'worship'Sángsaqpn:Sangsa; name of a Nat.