dvbø̀v.i:fat (of people).Nv̀mløp móng vsv̀ng tiqmaq nø gvzà dvbø̀e.'Some people from the Western countries are so fat.'bǿdvbø̀adv:fatty, chubby.Sv̀mré pèsè nø bødvbø̀sè.'The kid is chubby and lovely.'