yaq2n:night.9.2.7Classifiersyaqdø̀ngn:night.yaqdø̀ng dvgvpn:night (at night).Yaqdø̀ng dvgvp èdira.'Come sometimes at night.'yaqdø̀ng rvwèn:midnight.'night' + 'middle'yaqdø̀ng yaqpon:night.yaqnì yaqpon:anytime at night.