chvkvchvkv.i:1important.Yalòng bv̀nlì gvzà vchvknge lé.'This work is very important.'Can be reduplicated for emphasis.2perfect, exact.Chvk èwáshì.'Do it perfectly/right!'Yapèí nø bvnlì chvkchvk wá mvsháò.'This guy can't do good job.'<Jp. 'hkrak'