chit1n:1pass, opening, exit.Sv́ngløp chit.'Sangleup pass.'1.2.1.1Mountain2entrance, gate.Bv́ngkà téte chit kí vkàng Gvràyí ìshøt leqshóranø̀ng. 'May God open up the big door and pour out many blessings for you.'Gùngchit.'Gate.'3.5.2.4Door