chíng2adv:on behalf of.=tvle, rvlechíng kèníadv:as far as, regarding, on behalf of.Vpè chìng kèní tiqkà nísè shø̀n lv́m íe.'On behalf of my father I will speak a few words.'