suff:nominal suffix marking locative of the N.Kayv́ngø poq yàngà.'Where did they open the school?'Weyv́ngø ngà gø vbáng yv̀ngà. 'I was there as one of them.'Darì dvgvp vsv̀ng nø lóngbuqrì taqø v̀l yàngì wae.'Long ago, people lived in caves, it is said.'Nøngmaq móngø màvlpv̀n gvzà v̀l dárì é.'There are many kinds (of birds) that are not found in our land.'9.2.9.2Noun affixes