gi2vgin:dog.Gi kee.'A dog bites.'Ngàmaq chø̀m yv́ng ságíyaq vgisè vnígo shøqapmà.'Yesterday, two puppies were born at our house.'dvgi in some dialects.1.6.1.1.2Carnivoregìgúngn:bitch.Gìgúng tiqgo die.ခွေးမကြီး တစ်ကောင် သွားနေတယ်။gilán:male dog.'dog' + 'male'gilùngn:hunting dog.gìpùn:jackal.gisèn:puppy.