kàng1n:tiger.Kàng tiqgo.'One tiger.'1.6.1.1.2Carnivorekàng zvlv̀ngn:leopard, cheetah, panther.Kàng zvlv̀ng tiqgo.'One leopard.''tiger' + '?'kàngdø̀ng2n:giant tiger.kàngkìn:lion.Ku shø̀ngtø̀ng làngpàng yàng kàngkì tiqgo vle.'There is a lion under the tree.''tiger' + ?,kàngrùn:small tiger.kàngzìn:small tiger, leopard.=kàngrù