raq1v.t:weave.Vmèí bèlaq gvbà tiqdùng raqòe.'My mother is weaving a long coat.'Svrí raq èsháò má.Do you know how to weave?3.6.1.4Weaving clothraqpóngraqpúngn:loom.