gvbàn:great, big, large, giant.Shìgùng gvbà vl we tiqlòng vnáng bǿngà.'I forgot to mention one big mountain.'Weyv́ng taq vzǿ bóygvbà wà yàngà'There (they) celebrated a great merit dance.'Kóng tiqsé vnídǿng vl we chø̀mgvbà tiqchø̀m.'One large 12-room house.'<Jp.4.2Big