2vyà11v.t:handle carefully.Wedø írì vyà yàngà.'Those things they were careful about.'Welòng kaq sv̀ng nø gvzà vyàòe.'(They) handle that very carefully (in a certain way).'2v.i:used to, habituated.Nvngwà go konába sv̀ng dí yàapmì.'Now, the cow is habituated to going to the field.'yáshìvyáshìv.i:be cautious, watchful, avoid, stay away from.Paqgàng kèní màjá lv́m vyáshìe.'He is careful not to fall off the cliff.'