Zuqgangpn:Zugang; mountain name.1.8.2.4Names of mountains