gvtvp1v.t:stack.Legabokrì gvtvpmòlé.'Shall I stack the books.'2n:layer.Shìgùng móng nø zǿngnèí gv́dòng vní vshø̀m gvtvp gwashì ràe.'During the winter in the mountains you have to put on several layers of blankets (to keep yourself warm).'9.2.7Classifiers