dùng1v.t:tie up.Vkǿpè dùngòe.'Tie up a thief.'7.5.4Tiedòng4v.t:first person singular form of dùng.