chàm1n:short period of time.Weyv́ng èvl chàmí èsvnshì.'Learn (it) while you are there.'Ngà Yangon yv́ng vl chàmí ngàmaq gigo vmv́ngapmì.'While I was in Yangon our dog got lost.'=dvgvp4.4.2.1A short time