ìdungn:1region.Vsv̀ng loksok ìdung vrv̀m kèní svpòng sv̀ng kø̀mráì.'A multitude of people from all the regions came for the meeting.'2period.1990-1995 ìdung taq í yàngì.'It happened during the period of 1990-1995.'