dvchan:1weather.Dènǿng nø dvcha gvzà shvlae.'This year we have very good weather.'4.4.1.5Season2time.Dvcha mvgvm rvtø̀ taq ètuq daqì.'You came during a not very good time.'=lv̀ngcha