Dvbøpn:Dabeu; name of iron mine.1.8.2.1Names of villages