dèdèadv:direct, straight forward.Dèdè shø̀ne.'He speaks openly.'dèdè chaqdvpn:clearly, explicitly, vividly.Mvdv̀m dvtv̀ng kèní dèdè chapdvp yv́ngshìe.'It can be seen explicitly from upstair.''directly' + 'openly'= dvndvn línglíng