gvròngonmonomatopoeic adverb; the sound of something falling on a wooden floor.Gvròng gvròng wa àngdvtv̀ng àngdvtv̀ng vjang nø̀ ..,'Grong grong I fell step after step...,'9.2.11Onomatopoeic