chv́ngv.t:pay a ransom, save someone, free someone (a slave or someone tied up) by paying money or by fighting.Ngaí chv́ng rvt wa nà èlutshì we íe.'You get to be free because I rescued you.'chángv.t:first person plural form of chv́ng.Vsv̀ngrì sv̀ng Gvrayí mvrà kèní èchángìe.'God saves the people from sin.'chv́ngkàngpèn:saviour.Rvsv́ngsèrì dvpvt Yesu nø àngmaqò Chv́ngkàngpè íe.'For Christians Jeus is their saviour.''rescue' + 'owner' + 'male'