part:nominal suffix to mark accompaniment, together, along with the N.Ngàó gvzà vtùké yv̀ngshà.'I argued with (them) a lot.'Nøngmaq móng vl rìó nø bóng lv́m dø vshv́m we màbóng.'(They) resemble the ones we have in our land. However, (they) are not the same.'9.2.9.2Noun affixes