ràrà waadv:mentally deranged, insane.Zìróng kèní lo daqì mèpvng wepè ràrà wa ívpmì.'After coming back from the hospital he became mentally deranged.'