suff:verbal suffix for marking past tense on transitive verbs.Wedø wà yàngà.'(They) did (it) like that.'Shí shvt bǿà.'He killed (it).'Àngbø̀ng lòng vnáng bǿngà. 'I forgot his name.'9.2.9.1Verb affixes