wadøvwadøadv:aimless, nonsense, without purpose.Vwadø rvtø̀ mèdèsǿm ni.'Dont waste time without purpose.'wawadøvwawadøadv:nonsense, with no particular purpose.Vwawa dø vjoshìe.'He is talking nonsense.'Also wadø; always followed by dø.