jáng1vjáng1v.t:pop up, bring up.Shini shibø̀nrì vjángòe.'(He) is taking out all the pieces.'jángshìvjángshìv.i:demonstration, riot, public uprising.Móng vsv̀ngrì vjángshìe.'Public demonstrated.'