ràmràm waadv:light rain.Shø ràmràm wa zaqe.'There is a light rain.'=mvngmvng wa1.1.3.3Rain