3pro:-ever, so forth.gvlà, mvwà, engvlit, vmerigan, kayv́ng màyv́ngø gø wedø vtóng nø vdè vtóng vle.'Indians, Chinese, English, Americans, anyplace have their own traditions.'Vgo màgo vgvplóngshà.'We even have a notch on our heads.'Kagǿ màgǿ.'Whoever.'