de2v.t:found, establish.Mvrìng deòe.'He founded a village.'Mvrìng deò, pv̀ng yàngà we shaqré shaqtvng shvngbe sv̀ng jejúdǿm nø oqà waìe.'We are grateful and thankful to all the elders who founded and started this village.'<Bur.