zv́nzv́nadv:hard jelly-like.Àng nø tiqhvnsè zv́nzv́n wa dø tvné vshv́m we adø tiqchv̀ngsè èkéò lòngí ó mvme mv́r sv̀ng nvpám shvlae, shvláng shvlae.'It is like somewhat hard and just a tiny bit (of fat) is good enough to eat or swallow many mouthful portions (of cooked rice).'Sha lòng zv́nzv́n wa zaqe.'The meat is jelly-like hard.'