dung4onmonomatopoeic adverb; the sound of beating hollow wood.Weyv́ngø waq na dúngrì nø "sìngé" wanø "dung dung dung" wa møːtnò.'At the place, (the children) said the pig feeding tube is "a gong" and beat it "Dung Dung Dung Dung".'9.2.11Onomatopoeic