hwám1vhwámv.i:1yawn.Kumè hwáme.'That lady is yawning.'2badly shaken, anxious.Chø̀m rvgùng yv́ng dí màshvla hwáme.'I can't go up to the roof top, I am scared.'6.2Body functions