wàmutn:be many, multitude.Vpǿì we gàmzø̀ gàmnaq shaqré shaqtvng sholaq gìlà wàmut mv́rdv̀ng riplúnò nø toqshì lún rvt lv̀ngcha dvmv́n Gvray àng nø ìshøt ìgv̀n laqvldvr.'Let the creator God be blessed as I get this chance to stand up and speak before respectful wealthy people and also elders and young people.'4.1.3.3Group of things