chuq2vchuqnum:six.Vsv̀ng chuqgǿ èdìránø̀ng.'Six people come over here.'4.1.1Numberchuqsénum:sixty.Nv̀msì chuqsé chv̀ng.'60 fruits.''six' + 'ten'