2n:class of people; formative in noun compounds.Ló nàmaq gìlàré pèlaí tvróng pvngwàchøm èwà daqnø̀ng.'Well, you men can bring five pillars.'Mvgàmré bòy sv̀ng kø̀mráì.'Rich people has come to gather at the festival.'Shaqrérìí gùng ráà.'The older people told us.'Shòlaqrérì mvme vjúrøtchø̀m sv̀ng mvdì lúːngì. 'Many young people are not going to the church anymore.'Shvngø̀mré shvngbe nø dvzaqshì ku íeó.'All the church members are supposedly working so hard, right?'6Person