dòng2vdòng2n:strong, powerful; formative in noun compounds.Dosøn àngsè bø̀ng màgvp høq lvngà vdòng vshit daqì.'Doseun family grew with many strong sons to the extent that there were no male birth order names left (to name) his sons.'Nvngàdòngrì wa shìgùng sv̀ng die.'Only strong men go up to the mountains.'Waqdòng vshø̀mgo.'Three strong pigs.'Usually refers to male persons or animals.6.4.1Strong