wa2part:marker which occurs after nominals to mark exclusiveness; only, always of the N.Shøwa zae.'It is always raining.'Tiqchø̀mgùng wa mví wí nø..,'As it was not only one branch or clan...,'Tiqnǿng wa èlòng bǿshà ke má.'After only one year of studying?'Mìwà móng Kúnming yv́ngø vníshvlá wa v̀l yv̀ngshà.'We lived in Kunming, China, only two months.'