baliqn:Pali, high register language.Mv̀ngrùng kà taqø nø gø̀mwòy kà, baliq kà, mvlúng íwe í rvt nø̀ mèsíngdánø̀ng.'Because Mangrung language has more poetic and high register words, you will not understand.'<Bur.5.5.3Language