sa3v.t:onomatopoeic adverb; used with the verb làng 'leave'.Bvnlì sa làngbǿà.'Suddenly (he) left the work.'Kamà goí kasèrì sv̀ng sa làngapmà.'The hen left the chicks.'