làmn:side, time.Wekvt nø Krvngkú làm yv́ng zòng poqa yàngà.'And then in the Khrangkhu region (he) started a school.'Dvhà làmí mvsiq se leke nø..,'In the summer, (he) trapped small birds...,'Zv̀nggálàm.'Winter season.' Or 'During the time of winter.'<Jp.9.2.9.2Noun affixes