hàngv.t:lift up, raise, promote, exalt.Rúngdvng lòng èhàngò.'Lift up the chair.'Wur hángshìe.'Raise one's hand.'Bv̀nlì gvzà dvzaqshì rvt svrapè sv̀ng tiqdvtv̀ng hàng bǿà.'Because the teacher works so hard, (the official) promoted him to a higher position.'Gvrày dvgùng sv̀ng hàngì.'Let's exalt God's glory.'Changes to a high tone before -shì.7.2.2.4Move up