jàngvjàngn:character.Vjàng màshvla gǿ ínø bv̀nlì màshvbø̀n daqò.'The person with bad character cannot do a good job.'5.1.1Personalityjàng laqyavjàng laqyan:character, nature of something.'character' + 'manner'