kàng2n:1lord, master, owner.Chø̀m àngkàngrì màvl.'The house owners are not there.'2grandfather.We kvt vkàng nø Lúnggá rvgaqø dvtuqshì.'That time, my grandfather reached to Lungga land.'8.1.9KinshipKàngpèn:Lord.Kàngpè àngnin:the lord's day, Sunday.kàngzø̀ngn:old person.