v.i:surprise, wonder, astonish.Rvwàngrìí wàò lòng sv̀ng wa dádv̀ngwa wedø dvzv́ndv̀ng wáshìká íwe nø.'(They) were simply surprised and followed (what the Rawang people do).'Mèdà ni kv́mdv̀ng ewa.'Don't wonder just believe it.'5.4.1.3Surprise