hùng2vhùngv.t:stir up.Lóngdùng yv́ng adø dùò nø tvmùmí vhùngò nìgø mvhøq daq.'Though (they) dug up the rock and stirred (the rock) with a long stick, this manner, but (they) couldn't reach (it).'